Eisteddfod Ysgol Farddol Caerfyrddin 2010

Argraffu PDF

Nos Fawrth 11 Ionawr cynhaliwyd Eisteddfod Ysgol Farddol Caerfyrddin dan arweiniad Y Prifeirdd Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood. Eisteddfod lenyddol yw hon sy’n rhoi cyfle i aelodau’r Ysgol Farddol gystadlu yn erbyn ei gilydd. Eleni, croesawyd y Prifardd Idris Reynolds atom i feirniadu’r cystadlaethau; fe wnaeth hynny gyda’i sirioldeb a’i graffter arferol. Mae’r dosbarth yn glynu at yr hen Galan ac felly eisteddfod 2010 oedd hon.

Bardd y gadair eleni oedd Heddwyn Jones. Roedd hi’n gystadleuaeth dda a derbyniwyd saith cywydd hynod safonol. Hwn oedd yr ail dro i Heddwyn gipio prif wobr y dosbarth a llwyddodd i wneud hynny gyda chywydd Ystwyth a thelynegol yn cyfeirio at ddilyniant ar dir y fferm deuluol a phwysigrwydd cynnal y llinyn etifeddol honno.

Mae’r cywydd yn cloi’n rymus gyda’r ddau gwpled canlynol.

Ond aros 'nhad, Rhos Y Nant
A wêl wyneb dilyniant.
Heddi nhad mi ddo'i yn ôl,
I iro'th weddi hwyrol.

hedd

Enillydd Y Fwyell am y gerdd orau oddi gerth cerdd y gadair oedd Aled Evans am y pennill telyn hwn:

Y mae rhai yn dal i ofyn
Pam taw’r nos yw awr y gwyfyn,
Eraill ŵyr ac fe wn inne
Bod eisie nos i weld y gole.

Roedd hi’n dda cael croesawu dau enillydd newydd i’n plith eleni wrth i Angharad Thomas ac Ema Mac Giolla Chríost gipio prif wobrau’r ‘cywfeirdd’, sef cystadlaethau ar gyfer rheini sy’n newydd i’r gynghanedd.

Un o uchafbwyntiau’r Eisteddfod oedd cystadleuaeth yr englyn. ‘Cracyr’ oedd y testun a Geraint Roberts aeth â hi gyda chracyr o englyn:

Wrth uno dau chwerthiniad – â dwy law
yn dal hwyl y dathliad,
gwelwyd baban trwy’r taniad –
geni’r Un mewn tegan rhad.

Non Vaughan Williams oedd awdur y limrig buddugol ac hynny am ddarn a ddisgrifiwyd gan y beirniad fel cynnyrch mwyaf abswrd y gystadleuaeth. Dyma’r limrig:

Mae ‘na fenyw gwic yn Kampur
Sy’n gwneuthur gwd iws mas o’i gŵr,
A phlwy’ Bancyfelin
Mewn sychder ers meitin
Ei brostret a roes i’r Bwrdd Dŵr.

Meirion Jones enillodd am y cwpled a’r hir a thoddaid gorau, Geraint am y cwpledyn a braf yw nodi bod gwaith Siw Jones, Huw Edwards a Peter Thomas yn agos at y brig.

Unwaith eto eleni, roedd y beirdd buddugol yn derbyn englynion wedi’u fframio’n ddestlus a hardd. Carai’r Ysgol Farddol ddiolch i Tudur Hallam, Hywel Griffiths, Emyr Lewis, T.James Jones, Idris Reynolds, Karen Owen, John Gwilym Jones, Dylan a Mererid am gyfrannu’u gwaith yn wobrau i’w trysori.

Mae ail hanner tymor yr Ysgol Farddol bellach wedi agor a byddwn yn cwrdd nesa’ nos Fercher 26 Ionawr yn nhafarn y Tanerdy, Caerfyrddin.

Mae croeso i aelodau newydd sydd am ymuno â ni.

Aelodau'r Annedd

  • 367 aelod
  • 0 heddiw
  • 0 yr wythnos hon
  • 57 y mis hwn
  • Diweddaraf: David Leslie Davies

Rhannu'r Annedd

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed